PolskiAngielski

Telefon:
+48 733 214 214
Napisz do nas
sklep@drewienko.pl
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. Sprzedawca – DREWIENKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Rzeszowska 37 B, 38-120 Czudec, NIP: 8133761854, REGON: 368780352.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.drewienko.pl
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności blaty drewniane lub brykiet.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@drewienko.pl), telefonicznie pod numerem infolinii +48 733 214 214; +48 733 049 100 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16 oraz pisemnie listem poleconym.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT oraz informację w przedmiocie kosztów dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.
 13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę”.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru. Otrzymanie e-maila z jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

 

§ 4 PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. ) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBank numer konta: 72 1140 2004 0000 3002 7899 9100; w tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia,
  2. ) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) Przelewy24 (świadczonych przez DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164),
  3. ) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera.
 2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

 

 

§ 5 DOSTAWA

 

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta lub Sprzedawcę w zależności od oferowanego produktu i jego ceny.
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Dostawa odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej PEKAES Sp. z o.o. z siedzibą w 05-870 Błonie, ul. Spedycyjna 1., albo odbiór osobisty na Drewienko.pl 38-120 Czudec, ul. Rzeszowska 37 B; oraz za pośrednictwem innych firm kurierskich.
 4. Warunki dostawy przesyłki określa Ogólny Regulamin Świadczenia usług PEKAES sp. z o.o. obowiązujący w dniu sprzedaży towaru.
 5. Rozładunek Przesyłki u Odbiorcy prywatnego przeprowadzany jest do poziomu podłoża w miejscu dostawy Przesyłki. Jeżeli warunki drogowe uniemożliwiają bezpieczny podjazd lub zatrzymanie się pojazdu dystrybucyjnego w miejscu rozładunku, Kierowca może przeprowadzić rozładunek Przesyłki w najbliższym bezpiecznym miejscu względem adresu dostawy.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Klienta zamówionego zgodnie z § 3, koszty przesyłki powrotnej obciążają Klienta (

 

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system Przelewy24.
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.
 6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy.
 7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 9. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (dane do przesyłki – adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki lub niezgodnej ilości według zlecenia sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu / protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu/protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

 

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

1 Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2 Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
   2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3 W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy: sklep@drewienko.pl

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą w oryginalnym opakowaniu na poniżej podany adres:

DREWIENKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 38-120  Czudec ul. Rzeszowska 37B, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 1. Okres Rękojmi wynosi 2 lata w stosunku do Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidulanych. Wyłączona jest Rękojmia w stosunku do Przedsiębiorców. Okres Rękojmi dla rzeczy używanych wynosi 1 rok.

 

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie:  czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. ) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. ) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy: - DREWIENKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 38 – 120 Czudec ul. Rzeszowska 37B. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
 2. Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (PEKAES) – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy obliczany jest indywidualnie.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta i Przedsiębiorcy Indywidualnego  nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 

 1. Współadministratorami danych osobowych klientów są:

DREWIENKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czudcu, przy ul. Rzeszowska 37b oraz ICF Wood Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Czudcu, przy ul. Rzeszowska 37b (kontakt: adres e-mail: sklep@drewienko.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii +48 733 214 214; +48 733 049 100)

Współadministratorzy wspólnie administrują danymi osobowymi klientów w związku ze wspólnym zarządzaniem domeną internetową.

 1. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych klienci mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: pocztą elektroniczną na adres kancelaria@adwokatcurzytek.pl (najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych –DREWIENKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ICF Wood”) lub telefonicznie pod numerem +48 692 616 480.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
 • 1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z DREWIENKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
 • 2) wykonywania ustawowych obowiązków, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 • 4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu klientom informacji o sprzedawanych produktach, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 1. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych na podstawie umów o przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy usług IT. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
 2. Klientowi przysługuje:
 • 1) prawo do żądania dostępu do swoich danych,
 • 2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • 3) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • 5) prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • 6) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia zgody można zrealizować za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych również informujemy, że:
 1. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 2. Współadministratorzy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
 3. Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.
 4. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo
 5. Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez
 6. Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
 • w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.drewienko.pl (zakładka „Regulamin”).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. ) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu,
  2. ) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  3. ) przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

2.         Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

3.         Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2022r.

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl